Miljöpolicy

Ölandskalk AB bygger på ett miljömedvetet grundtänkande där en hållbar framtidsutveckling ligger i fokus. Vi jobbar aktivt för att vår framställning av produkter skall vara så resurssnåla som möjligt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vid murning och putsning med kalkbruk kan man förlänga en byggnads livslängd avsevärt jämfört med dagens cementhaltiga bruk.

  • Vårt arbete genom hela produktionskedjan görs för hand i möjligaste mån.
  • Endast förnybara energikällor används vid bränning av kalkstenen.
  • Vid släckning av kalken tillsätts endast vatten. Eventuellt spillvatten tas om hand och återanvänds vid nästa släckning.